Vítejte na mém blogu, přeji příjemnou pohodu a úspěšný den :-)

čtvrtek 6. ledna 2022

Tři králové vůbec nebyli králové aneb Jak to bylo s třemi králi?


Svátek Tří králů (Epifanie) v křesťanství označuje událost, kdy Tři mágové spolu s pastýři uctívali narozeného Ježíše Krista, nebo je také nazývaný Zjevení Páně. Tento svátek slaví církev 6. ledna a i když tímto dnem  pro většinu z nás je ukončeno vánoční období, podle římskokatolické církve doba vánoční končí až následující neděli. Zarazilo vás slovo "mágové"? Dále o tom bude řeč...

 Koleda – My tři králové jdeme k Vám

Obrázek #5 z 12

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Daleká je cesta naše do Betléma ze salaše.

Copak ty tam černý vzadu vystrkuješ na nás bradu.

Obrázek #1 z 12

Klanění tří králů (Albrecht Dürer)

Když se řekne svátek Tří králů, představíme si trojici panovníků z Orientu, kteří Ježíškovi v jesličkách přinášejí dary a jdou se mu poklonit. Zajímavým faktem je, že v Bibli se počet členů výpravy nijak nezmiňuje, pouze se hovoří o třech darech. Od nich byl zřejmě odvozený i počet králů. Je však možné, že jich bylo mezi dvěma a dvaceti, někteří z nich dorazili za "židovským králem" bez dárečků a zdaleka ne všichni byli muži.

Do Betléma mudrce vedla kometa, kterou na své cestě následovali. Podle dnešních historiků se tak mohlo jednat i o astrology, které přilákala Betlémská hvězda. Roku 2004 se generální synod církve rozhodl, že slovo "mudrcové" se bude nadále překládat jako "mágové". To je označení kněží-úředníků, kteří sloužili na perském dvoře. Tuto funkci ale zastávaly v Ježíšově době i ženy a je tedy možné, že některé z nich byly i součástí "betlémské výpravy".

Příběh Tří králů

 

Tři králové a betlémská hvězda

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, o kterém křesťané věří, že je synem Božím. Ježíš se narodil v Betlémě před více než 2000 lety. Jeho maminka byla Panna Maria, tatínek Josef. Ještě před Ježíšovým narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na Východě sledovali každý den oblohu a když se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na nebi se totiž objevila velká a zářivá hvězda. Mudrcové se chtěli nově narozenému králi poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu na velbloudy a vydali se na dalekou cestu.

Jak to bylo s třemi králi? (obrázek)

V té době vládl v zemi král Herodes. Moudří muži z Východu za ním přišli a ptali se: „Kde je ten nově narozený král? Pozorovali jsme na nebi hvězdu, která byla znamením jeho narození.” Král Herodes se polekal. Bál se, že ho nový král zbaví trůnu. Herodes poslal mudrce z Východu do Betléma, aby dítě našli, a pak mu dali zprávu. Řekl jim, že se chce dítěti také poklonit, ale ve skutečnosti ho chtěl nechat zabít. Mudrci našli podle hvězdy děťátko v jesličkách, poklonili se mu a dali dary. Pak se vrátili domů. Králi Herodesovi nic neřekli. Ve snu se jim ukázala pravda, že chce Herodes děťátko zabít. V noci ve snu poručil Bůh Josefovi, aby vzal dítě a jeho matku do Egypta a zůstali tam, dokud nepřestane Herodes hledat dítě. To Josef hned v noci udělal.

   

Tři králové přinesli Ježíšovi vzácné dary, které patřily k tomu nejcennějšímu, co v tehdejším světě bylo možno darovat. Zlato bylo považováno za nejhodnotnější kov a vyjadřovalo velikou úctu k novorozenému dítěti. Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku. Stoupající dým z kadidla je symbolem modliteb, které stoupají k Bohu. Myrha je také vonná pryskyřice. Používala se mnoha způsoby – jako vůně, jako léčivá mast nebo jako utišující prostředek.

Kdo byli záhadní tři muži, kteří se šli poklonit božskému dítěti? A jak se o jeho narození vůbec dozvěděli? 

Zkusme si to vyložit dnešním jazykem. Za Kristových časů, tedy na přelomu letopočtu, neexistovaly noviny, rádio ani televize, nebyl internet a zprávu o narozeném miminku těžko mohl někdo někomu zatelefonovat. Přesto se traduje, že tři králové z východu, ze zemí vzdálených od Jeruzaléma asi 1200 kilometrů, se přišli poklonit malému Ježíškovi. Jak se o jeho narození dozvěděli? Jak mohli vědět, že jde o výjimečné dítě, které světu daruje ztracenou lásku a světlo v srdcích? Jak určili místo, kam mají přijít? Odpověď na tuto složitou otázku je jednoduchá: astrologie. Původní legendy nehovoří o králích, ale o mudrcích a kněžích, což bylo v té době totéž. Duchovní osoby východu, tedy mágové, byli ve své době nejvzdělanější na světě právě v otázkách kosmu a hvězd. Pocházeli pravděpodobně z Persie či Babylonu a mohli to být kněží tehdejšího kultu Zarathustry. Očekávali příchod mesiáše, tak jak jim to řekly nejen hvězdy, ale také kniha Numeri, v níž Bileám předpověděl příchod spasitele, který bude pocházet z Jákobova rodu a spasí nejen Židy, ale celý svět. Podle Bible dovedla tyto tři muže k Ježíškovi jasná hvězda. Byli učenými hvězdopravci? Na své pouti museli překonat asi 1200 kilometrů pěší chůzí.

Záhada Betlémské hvězdy

Roku 7 před naším letopočtem se skutečně na nebi něco důležitého stalo. Šlo o konjunkci Jupitera se Saturnem ve znamení ryb. Jupiter je označován jako královská planeta, Saturn byl odvěkým ochráncem Židů. Ryba byla prvotním symbolem křesťanů, protože první apoštolové byli rybáři a Kristus je k jejich biblické kariéře vyzval skvělým "fíglem", že z nich učiní „rybáře lidí“. Konjunkce musela být velmi jasná a podle Bible ji mudrci viděli „v paprscích jitra“ a následovali ji - byla tedy viditelná delší dobu. Matoušovo evangelium se zmiňuje, že mudrci se zastavili nejdřív v Jeruzalémě za králem Herodem, jak se sluší. Pochopitelně se domnívali, že příchod židovského spasitele očekává s nadšením, ale to se zmýlili. Matouš praví: „Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Herodes je ujistil, že se o příchod královského dítěte z rodu Davidova velice zajímá, a až ho poutníci najdou, aby mu přišli říct, kde se dítě nachází. Prý se mu půjde také poklonit.

Dvojí zjevení

Mudrci Herodovi evidentně neuvěřili, neboť se za ním již podruhé s radostnou zvěstí nestavili. Buď načerpali v Jeruzalémě od lidí informace o politické situaci, anebo, jak píše Matouš, se jim zjevil anděl, posel Boží, a řekl jim, že to Herodes s Ježíškem vůbec dobře nemyslí, aby mu žádné zprávy již nepředávali. Tři „králové“ (tuto VIP hodnost jim přidělila až legenda) pak došli nikoliv do Betléma, ale do Nazaretha, kde Josef, Maria a Ježíš bydleli. V Bibli se totiž píše, že je navštívili v jejich příbytku, nikoli v betlémském chlévě. Je to dost pochopitelné, protože cesta jim mohla trvat více než rok a Ježíšek už byl roztomilým batolátkem, nikoli miminkem. Předali mu dary, které si pro něj nachystali již před jeho narozením jako pro krále a zároveň duchovního vůdce: Zlato, kadidlo a myrhu. Poklonili se mu a potvrdili rodině význam tohoto chlapečka, který byl předpovězen už ve Starém zákoně. 

V tu dobu se ale odehrálo ještě jedno důležité zjevení: Anděl sdělil Josefovi a Marii, že mají uprchnout  přes poušť do Egypta, jinak nepřežijí Herodovu politiku odstranění konkurence. A vida, anděl se nemýlil! Herodes, patrně naštvaný na tři mudrce, rozkázal zabít všechny děti mužského pohlaví do dvou let! Nevěděl, kde božské miminko sídlí, a tak to vzal šmahem. (Mimochodem tato událost potvrzuje, že „tři králové“ vykonali svou misi nikoli hned po narození v Betlémě, ale mnohem později v Ježíškově domovině).

Magické dary

Batoleti se většinou dávají hračky nebo oblečení, avšak naši tři mudrci to pojali zcela jinak. Se zlatem, kadidlem a myrhou si Ježíšek asi moc nepohrál, zato mu tím hvězdopravci vyjádřili naprostou úctu a oddanost svých národů. Tyto tři dary jsou symbolem všech zemských skupenství, zlato pevného, kadidlo plynného a myrha kapalného. Zároveň je zlato kovem králů, čímž mudrci vyjádřili respekt před skutečností, že Ježíš prokazatelně pochází z rodu krále Davida. Kadidlo, dvojnásobně dražší než zlato, je nejduchovnější esence, jejíž dým spojuje lidskou mysl s Bohem. Myrha byla desetinásobně dražší než zlato a používala se jako látka, která léčí a vrací život. Tím mudrci Ježíškovi předem předpověděli, že bude vítězit nad smrtí a prokáže božskou moc. A ještě je tu jedna věc - poté, co v Betlémě přivítali jezulátko izraelští pastýři, tedy „lidé domu Izraele“, přivítali ho i tito mudrci pocházející „z pohanů“. Tím, že přišli a poklonili se, potvrdili Ježíše Krista jako Pána všech národů na světě, nejen Židů.

K † M † B †

 Obrázek #6 z 12

V Čechách jsou takzvaní tři králové jedním z typů vánočních koledníků, kteří mají odjakživa jedno hlavní poslání, nikoli vykoledovat co nejvíc sladkostí a peněz, ale jménem Božím a Kristovým požehnat domu. Proto také píšou posvěcenou křídou na dveře domu tato písmena a daný letopočet. V jejich lidovém výkladu však dochází k zásadním omylům! Iniciály neznamenají jména králů Kašpar, Melichar a Baltazar. To je skutečně jen lidová verze legendy. Neví se, jak se tehdejší mudrci jmenovali. Písmenka vyjadřují zkratku latinského úsloví Christus Mansionem Benedicat: Kristus ať žehná tomuto domu. V Čechách se pak počáteční CH Kristova jména změnilo na české K. Také takzvané „plusy“ mezi písmenky nejsou početními znaménky, ale jde o tři kříže symbolizující Nejsvětější Trojici - Otce a Syna a Ducha svatého, jejichž jménem se žehná.

Obrázek #10 z 12


Tři mudrci v Kolíně

Ostatky zemřelých tří králů podle všeho nejsou daleko od nás, takže kdo by chtěl, může na ně zavzpomínat u jejich hrobu a požádat je o požehnání. Jejich ostatky totiž údajně objevila svatá Helena, vlastním jménem Flavia Julia Helena Augusta, což není nemožné, protože je známá tím, že jako matka křesťanského panovníka Konstantina Velikého stavěla křesťanské chrámy a pátrala po svatých relikviích. Tyto ostatky umístila do svatého města Konstantinopole, odkud je převezl roku 1158 kolínský arcibiskup k sobě, do Kolína nad Rýnem. V nádherném relikviáři je tedy naleznete přímo na oltáři kolínského dómu sv. Petra.

 

Pokud stanete v jejich blízkosti a požádáte o jejich požehnání, je dobré si připomenout, že jde o kosti těch, kteří znali Ježíše Krista osobně. 

Obrázek #8 z 12

 Některé tříkrálové pranostiky

 • Na Tři krále, měkko máme.
 • Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
 • Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
 • Boží křtění sníh a led ve vodu mění.
 • Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále.
 • Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně beránci bílí.
 • Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.
 • Padají-li na Tři krále sedláci (velké chuchvalce sněhu), bude úrodný rok.
 • Tři králové pouštějí vodu na pole.
 • Na dvanáctý den od Narození Páně se dny prodlužují o kohoutí krok.
 • Na Tři krále zima zlá je.

zdroj: www.horoskopy.cz, www.krcmic.cz, tn.nova.cz, nasregion.cz, Wikipedie

6 komentářů:

 1. Hani opět zajímavý článek. Tak u nás dnes větrno bylo. Sice svítilo sluníčko, ale studený vítr mě uvěznil doma a procházku prosluněnou krajinou jsem vzdala. Měj se moc pěkně.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, počasí se horšilo každým dnem, nejlépe bylo v pondělí. Měli jsme namířeno na slezskoostravský hrad, ale nebylo jediného místečka k zaparkování, tak jsme aspoň objeli oba hřbitovy. Na hradě jsme byli ve středu, to už pršelo, včera jsme nešli nikam, to se nedalo a dnes svítí slunko. Hned je lepší nálada.
   Děkuji a také se měj hezky. ☺

   Vymazat
 2. Haničko, ani chvilku jsem nechybovala, že bude aktuální článek!
  Děkuji za perfektní shrnutí, novinkou je pro mě hrob tří králů - to je tedy zajímavé. A docela lákavé se do Kolína podívat. Katedrálu bych stejně jednou chtěla vidět na vlastní oči.
  Měj příjemný den. Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Helenko, je to tak, pokud mám materiály, aktuální článek vytvořím ☺. Také jsem nevěděla, že jejich hrob je v Kolíně n. Rýnem a katedrála musí být úžasná. Už jsem si doma pochvalovala, že jsem stihla pařížský Notre Dame 3x navštívit, ještě před požárem, člověk nikdy neví...
   Děkuji a také přeji příjemný den. ☺

   Vymazat
 3. Velmi zajímavé informace, pro mě mnohé neznámé. Hani velké díky. ☺

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Moc děkuji, Marti, i pro mne je tvorba těchto článků možností, jak se seznámit více se známými výročími. Takové články ráda tvořím, pátrám a pak nabízím. ☺

   Vymazat

Toulky českou minulostí

Praha ... ve srovnání dnešních a dávných fotografií

Na staré fotografie měst mají své kouzlo. Tak které vybrat, aby se většina zorientovala? Fotografie si rozklikněte. Doplnila jsem to krátkým...