Vítejte na mém blogu, přeji příjemnou pohodu a úspěšný den :-)

pondělí 28. března 2022

Máte rádi/měli jste rádi školu?

 

Dnes uplynulo 430 let od narození Jana Ámose Komenského. V textu níže se dovíte, že část obyvatel naší země se stala v Komenského době také uprchlíky - z náboženských důvodů. Je to určité srovnání se současnou dobou.

Je 28. března, kalendář ohlašuje Den učitelů. Svoji otázku v nadpisu myslím  tak - chodili jste rádi do školy a učili jste se rádi ? Ono vlastně platí, že se učíme po celý život, aniž si to někdy uvědomujeme. Jako Češi můžeme být na dnešní osobnost hrdi, tedy pokud to vlastně umíme, o významu tohoto muže není třeba pochybovat. Uvedu několika citáty: 

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole. Není dobré zoufat si nad pokrokem. Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.

Jan Amos Komenský je jednou z největších postav české historie. Stal se symbolem opředený řadou klišé. Jaký byl ale doopravdy? Pokusím se jej přiblížit trochu jinak.

Komenského dětství je velká neznámá. Lítal s klukama po humnech? Chodil k sousedům na hrušky? Nebo raději vysedával doma a luštil písmenka ve starém rodinném kancionálu? Jakou mu rodiče chystali budoucnost? A jakou si ji představoval sám? Co se honí v hlavě géniům, když jsou ještě malí?

Nadanému klukovi bylo ale sotva dvanáct, když docela osiřel a ujala se ho teta Zuzana Nohálová ze Strážnice. Ani Strážnice v té době nebyla žádná malá obec. Měla zhruba sedm set domů a žilo v ní na čtyři a půl tisíce obyvatel. Patřila tak k nejvýznamnějším městům na Moravě. Díky Žerotínům, kteří město na počátku 16. století koupili, tu fungovala i vyšší bratrská škola. Právě tam Jan studoval. Je mu ale teprve šestnáct, když vojska sedmihradského knížete Štěpána Bočkaje Strážnici vypálí a Komenský ztrácí domov podruhé.

Dnes si už sotva umíme představit, v jak nejisté době Komenský vlastně žil. Kolik Morava zažila v jeho době nájezdů a jak krutě si tu dobyvatelé počínali! Uťatá hlava byla vlastně milosrdná smrt. Mnohem častěji zůstali ve vypleněném a spáleném městě ležet naříkající lidé s usekanýma rukama a nohama, rozpáraným břichem nebo vyloupanýma očima. Mladé ženy a dívky, pokud přežily znásilnění, byly často odvlečeny na trh, do otroctví. A děti? Vojáci si je napichovali na zakřivené šavle. O tom, jakou hrůzu tu šířili při svých vpádech Turci, se dodnes zpívá v lidových písních. Co z toho viděl Komenský ještě jako chlapec, na vlastní oči?

Moravští páni rozhodli, že proti případnému útoku bude povolán každý desátý muž. Byly uvaleny nové daně. Rovněž duchovní museli dát roztavit přebytečné zvony na nová děla. Válka s Turky skutečně roku 1528 vypukla. Moravané dali králi Ferdinandovi k dispozici 3 000 pěších a 200 jezdců. Brzy se ocitla v ohrožení i samotná Vídeň, jež byla v roce 1529 obležena. Moravští stavové proto vyslali městu na pomoc dalších asi 20 000 pěšáků a 1600 jezdců pod vedením zemského hejtmana Jana z Pernštejna. Část vojska byla vyčleněna na obranu jižní hranice u Znojma. Turecký sultán naštěstí po 23 dnech neúspěšného obléhání odtáhl s nepořízenou.

Více zde: https://www.mikan.cz/news/turci-na-morave-a-turecke-valky1/

Po vypálení Strážnice se nakrátko vrací do Nivnice, pak ale odchází na latinskou školu do Přerova. A v devatenácti letech zamíří do německého Herbornu. Zdejší učení vzniklo vlastně teprve nedávno, v r. 1584, a má prý sotva stovku studentů. V roce 1602 ale v herbornské akademické tiskárně vyšel Piscatorův první protestantský překlad Bible, který se pak rozšířil po celém protestantském světě. A odtud, z Herbornu, se dochoval i nejstarší rukopis Komenského. Spolužáku Crispovi píše do památníku: V mladosti má člověk pamatovati, kterak by dobře živ byl, a v starosti, kterak by dobře umřel. V té době mu není ještě ani dvacet!

Heidelberg, Amsterodam a návrat na Moravu

V r. 1613 Jan studuje na univerzitě v Heidelbergu. Je to na JZ Německa na řece Neckar ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko. Na rozdíl od Herbornu je to věkovitá škola, založena byla už v r. 1386. Tehdy, v době papežského schizmatu, sem část profesorů přišla z Paříže a dokonce i z Prahy. Později se zdejší univerzita stala jedním z center reformačního učení kalvínského směru. Sešli se tu věhlasní profesoři z řady zemí, až z Francie a Nizozemí.

Jako sídlo kurfiřtského dvora lákal Heidelberg také studenty ze šlechtických rodin. Z českých a moravských rodů tu pobývali například Žerotínové nebo Kounicové. Pro ty ale studium v Basileji, Ženevě, Heidelbergu nebo Wittenbergu bylo především součástí jejich kavalírských cest Evropou. Mířili sem však i synkové ze zemanských nebo dokonce měšťanských rodin, kterým třeba i jen krátký pobyt na univerzitě umožnil, aby se později uplatnili ve správě obcí nebo šlechtických panství.

Sám Komenský ale zůstal v Heidelbergu jen krátce. Ve stejném roce navštívil také Amsterodam, už o rok později se ale vrací na Moravu. Jde hlavně pěšky a nese s sebou Koperníkův spis o hvězdách.

Když JAK konečně došel domů, stává se rektorem latinské školy v Přerově. Sám tu přitom ještě nedávno studoval. Ve čtyřiadvaceti letech je vysvěcen a působí jako kazatel Jednoty ve Fulneku. Zde se také ožení se svou první manželkou Magdalénou. Všechno je, jak má být. Do stavovského povstání chybí ještě dva roky…

Stavovské povstání a exil

Stavovské povstání, které začalo r. 1618 vyhozením místodržících Martinice a Slavaty na hromadu hnoje pod okny Pražského hradu a skončilo o dva roky později bitvou na Bílé hoře, je tuším dost známé, abychom je zatím mohli přeskočit. To ráno po bitvě ale muselo být opravdu kalné! 9. listopadu L. P. 1620 totiž začíná jedna z nejsurovějších etap českých dějin. Popravou 27 českých pánů na Staroměstském rynku v červnu následujícího roku šokoval Ferdinand II. celou Evropu. - I tehdy si totiž o sobě myslela, jak je moderní, tolerantní a otevřená novým myšlenkovým proudům. Dávno už přeci překonala tmářství středověku! Třicetiletá válka, v níž zahyne celá třetina obyvatelstva a která hospodářsky vrhne kontinent o století zpátky, teprve přijde…

Jsme ale teprve na začátku této pohromy. Po bělohorské bitvě se Komenský jako příslušník Jednoty musí skrývat. Ve Fulneku mu přitom umírají žena i dvě děti na mor. - Sama Magdaléna ještě celé dny sténala bolestí a třásla se v horečce, děti ale byly tím utrpením tak zesláblé, že už ani nenaříkaly. Jen prosily o vodu. Rty měly přitom do krve rozpraskané. Zemřely naštěstí rychle. Paní Magdaléně se ještě snažil felčar ulevit tím, že jí prořízl hnisavé boule v podpaží a v tříslech, bylo ale už pozdě. Nákaza pronikla do celého těla. Místní pohodný, kterému se nemoc bůhvíproč vyhýbala, je jako mnoho jiných obětí moru hodil do společné jámy a zasypal vápnem. Sebral jí přitom zlatý křížek, který měla na krku? Nejspíš ano. Byla to taky jeho jediná odměna.

Komenský se ale o smrti své rodiny dozví až za rok! Stejně jako o tom, že mu císařští vojáci na rynku ve Fulneku veřejně spálili jeho rukopisy a poznámky. Ta bezmoc! - Obrazem téhle životní rány se stane Labyrint světa a ráj srdce. Neboli Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost a naposledy omrzení všeho a zoufání… - Už v r. 1624 ale potkává svou druhou ženu Marii Dorotu a bude s ní mít další čtyři děti.

V r. 1627 nastává v životě Komenského okamžik, se kterým si asi nejen já nevím rady. JAK se totiž v Branné v Podkrkonoší setkává s tehdy sotva šestnáctiletou prorokyní Kristinou Poniatowskou a začne zapisovat a šířit její věštby. Publikoval tak přes osm desítek halucinací, ve kterých Kristina věštila skvělou budoucnost Jednoty bratrské. Komenský vezme Poniatowskou dokonce s sebou i do exilu. Kuriozní ale je, že jakmile se v r. 1632 mladá polská šlechtična vdá za Daniela Strejce - Vettera, prvního Čecha, který pobýval na Islandu, její prorokování rázem ustane.

Rok 1627 přináší ale do života Komenského mnohem zásadnější zvrat. Sám v té chvíli ani netuší, jak definitivní. Vychází totiž Obnovené zřízení zemské!

https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2021/02/E_2_17_19_moravsky-zakonik.png Uzákoněn absolutismus. Česká koruna vyhlášena za dědičnou v habsburském rodě až do vymření mužského potomstva. Duchovenstvo zaujalo první místo v zemském sněmu (za ním teprve stav panský, rytířský a královská města – ta měla na sněmu jen jeden hlas). Katolické náboženství bylo prohlášeno za jediné povolené vyznání v českých zemích. Jazyk německý byl zrovnoprávněn s českým. VY_32_INOVACE_07_Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce.

Obnovené zřízení zemské pro Moravu

Výmluvné je už samo to, že tento zákon vyjde německy, české vydání zůstalo nedokončeno. Ferdinandu II. to už asi nestálo za to. Právem vítěze v něm uzákonil svůj vlastní absolutismus a přivlastnil si českou královskou korunu až do vymření mužských členů habsburského rodu. Připustil jedině katolické vyznání. Bratrské sbory byly zrušeny, jejich budovy zabrány nebo zbořeny, Kralické bible spáleny. Kdo se odmítl podřídit, musel do půl roku odejít ze země. Prakticky s holýma rukama. Odešlo na šestatřicet tisíc rodin.

Všichni přitom věřili, jako ještě mnohokrát potom, že jejich exil potrvá jen krátce. Přesto se čeští bratři na život v cizí zemi důkladně připravovali. Nešlo jim ani tak o záchranu holého života, jako spíš holé víry. A k tomu budou potřebovat i bratrské tiskárny a školy. Psané slovo a s ním spojená vzdělanost se staly alfou a omegou jejich exilové existence. Měli přitom na co navázat, první velká exilová vlna odešla z Čech a z Moravy už před téměř osmdesáti lety, v letech 1547 – 1548, za vlády Ferdinanda I. Toho tehdy Jednota velmi rozezlila, české stavy jej totiž odmítly podporovat ve válce proti německým protestantům.

I tehdy se příslušníci Jednoty usazovali v Polsku, například v Toruni, Poznani nebo Lešně.

19 let v Lešně

 

 https://slideplayer.cz/slide/2005665/8/images/6/Le%C5%A1no.jpg

A právě sem v r. 1628 zamířil Komenský s rodinou. Bratrská škola tu vznikla prý už v r. 1516, od r. 1573 tu je dokonce gymnázium. Jan Ámos Komenský se tu stane nejprve zástupcem rektora, později samotným rektorem. A právě práce ve škole v něm prohloubí jeho zájem o pedagogiku. Vznikne tu jeho zásadní dílo v tomto oboru, Didactica Magna, ale také učebnice jazyků. Roku 1632 se stane i biskupem Jednoty a jejím sekretářem. Celkem v Lešně pobude dlouhých devatenáct let…

https://www.zsuhsportovni.cz/cardfiles/card-zssportovniuh/card-2062/img/cc6bfafb2753d410ddda5b3af879023a.jpg

Právě tady se může konečně soustředit na své obsáhlé dílo, které mu otevře cestu do světa. Zvou ho do Anglie, aby tu zreformoval školství. Podnikatel a mecenáš Samuel Hartlib mu v r. 1641 nabízí velkorysé podmínky, už o rok později (zase!) dochází ale v Anglii k revoluci a reformy se odkládají na neurčito. Komenský dostává další zajímavé nabídky, je zván i do Ameriky, přijímá ale pozvání do Švédska. Švédové by totiž podle jeho představ mohli stát v čele protihabsburské koalice a osvobodit české země. A myšlenky na návrat domů se Komenský nedokáže vzdát.

Roku 1642 se proto vydává na sever a usadí se ve švédském Elblagu. Měl by sice psát učebnice, které si u něj Švédové objednali, pracuje ale spíš na Obecné poradě o nápravě věcí lidských. To se ovšem Švédum příliš nelíbí a upomínají ho. A ještě víc se jim nelíbí, když se angažuje v politickém a ekumenickém smíření v Polsku. Švédové tu mají přeci jiné zájmy! Komenský se přesto setká s královnou Kristinou a požádá ji o pomoc pro český národ i pro Jednotu. Bylo ale výsledkem jeho žádosti to, že ta podivná, nevypočitatelná Kristina poslala vojáky na Pražský hrad, aby zde vyplenili rudolfinské sbírky? Od těch časů je například slavná Ďáblova bible z podlažického kláštera v Královské knihovně ve Stockholmu…

Komenského naděje na pomoc Švédů proti Habsburkům roku 1648 rázně ukončí Vestfálský mír. Ten se mimo jiné vrátil k osvědčené zásadě “čí vláda, toho náboženství”. Pro země Koruny české to znamenalo jednoznačné posílení katolické církve a pro exulanty jistotu, že se do Čech či na Moravu už nepodívají. Zklamaný Komenský se vrací do Lešna, jeho těžce nemocná žena tu ve stejném roce umírá. Sedmapadesátiletý Komenský se ale do roka (zase) ožení! Jeho třetí manželka Jana Gajusová je o celou generaci mladší.

Napsal někdy Komenský své nastávající milostný dopis? Nebo jí spíš předčítal ze svých mravoučných spisků? Z traktátu Truchlivý kupříkladu… Bylo další manželství pro něj jen výsledkem pragmatické úvahy? Potřeboval pro sebe a ke svým čtyřem dětem novou pečovatelku? Tehdy třiadvacetiletá Jana byla dcerou bratrského faráře, původem z Týna nad Vltavou, teď také v exilu. Z domova měla jistě přísnou evangelickou výchovu, uměla se obětovat. Bude Komenského opatrovat až do konce života. Sama zemře někdy po roce 1670 /snad/ v Berlíně, stopa po ní se pak docela ztrácí. To ale předbíháme…

Největší životní tragédie

Další dějství života Učitele národů: Blatný Potok nebo též Sárospatak v Uhrách. I kníže Rákoczi chce podle Komenského rad provést reformu školství a Komenský zde v letech 1651 - 1654 píše Orbis pictus i Školu hrou. Zase mu ale není dáno tu dlouho pobýt, jeho mecenáš brzy umírá a Komenský se dostává do sporů s vedením školy. Následuje další návrat do Lešna - k jedné z největších tragédií Komenského života. Roku 1656 mu totiž při požáru města shoří prakticky všechny jeho rukopisy! Čtyřiašedesátiletý muž ztrácí v ohni své celoživotní dílo. Co všechno tam vlastně vzalo za své? A co horšího může učitele, myslitele, reformátora, encyklopedistu, jazykovědce a spisovatele, který desítky let shromažďoval poznámky k pansofickým dílům, vůbec potkat?!

“Proboha, hoří!!!” slyší ze všech stran zoufalé výkřiky. “Honem vodu!” – Jenže vody je v ulicích Lešna málo. Obecní studně na takový oheň nestačí. Ze všech stran se k nim sbíhají lidé s vědry, podávají si je v dlouhém řetězu k hořícím stavením, jenže takové šplíchnutí do plamenů jen zasyčí. Domy hoří dál. Jejich krovy se brzy s praskáním hroutí a ven se pokaždé vyvalí oblak jisker. Navíc se zvedl horký vítr a rozfoukává jiskry i na vzdálenější stavení, která dosud oheň nezachvátil. Vzduch se plní dusivým kouřem, odevšak je slyšet nářek popálených lidí i divoké ržání koní a bučení dobytčat, která už nikdo nestihl odvázat. Vyděšení lidé se na poslední chvíli snaží před ohněm zachránit, co se dá. Někdo vynáší truhličku se zbytky rodinného jmění, jiný dvě tři knihy, na kterých mu nejvíc záleží, tamhle ženská ale ve zmatku popadla jen otlučený hrnec…

Jan Ámos Komenský stojí uprostřed té zkázy skoro bez hnutí, ochromený pocitem bezmoci. Tam, přímo proti němu, v tom patrovém domě s hrázděním, z jehož oken šlehají plameny a jehož střecha se právě propadla, je celé jeho dílo! Jeho myšlenky, které celá léta tak trpělivě obrušoval a formuloval do svých děl! Roky a roky práce, plánů a nadějí! Vše, co po sobě chtěl zanechat zde na zemi a s čím současně doufal jednou předstoupit před Nejvyššího, a složit mu tak počet ze svých dnů. Všechny ty spisky teď pohltil oheň. Listy popsané jeho krásným písmem ještě jednou, naposledy zazáří, pak se ale zkroutí a zčernají, všechno se ztrácí v nicotě… - Zoufalství autora, který přihlíží zkáze svého životního díla, asi nezná mezí. A to, že on i jeho rodina zachránili aspoň holý život, je v takové chvíli jen slabá útěcha.

Nemůže si za to ale trochu sám? - Byli to právě čeští bratři, kteří uvítali, když v r. 1654 do katolického Polska vtrhli Švédové. Sám Komenský dokonce napsal oslavný spisek na adresu švédského krále Karla Gustava. Podle něj to měl být začátek dalšího protihabsburského tažení… Exulanti měli zase jednou naději, že se vrátí domů. Není ale divu, že to Poláky rozhořčilo. A nekatolické Lešno na to nakonec doplatilo nejhorším požárem ve svých dějinách. Zapálili je sami Poláci.

Podzim života v Amsterodamu

Otřesený Komenský z tohoto svého celoživotního spáleniště odchází do holandského Amsterodamu, kde mu nabídl nové útočiště bohatý obchodník Vavřinec de Geer.  Posledních čtrnáct let života tu pak Komenský upravuje a doplňuje své spisy. Snažil se přitom obnovit, co se dá. O pár domů dál bydlí jeho přítel Rembrandt, často se navštěvují. Slavný malíř ho i portrétuje. A r. 1670, ve svých osmasedmdesáti letech, Komenský umírá. Pochován bude v Naardenu, jeho hrob ale “brzy upadne v zapomnění…“ Básník a archeolog Jan Erazim Vocel tu po něm v r. 1836 pátrá marně.

Díky šťastné shodě náhod se ho ale později přeci jen podaří najít. Skrývá se v kostelíku, který mezitím sloužil jako textilka, krejčovna, strážnice a dokonce vojenská věznice.  “Vděčné potomstvo” tak mohlo Učiteli národů postavit mohylu a sochař Ladislav Šaloun v r. 1920 vytvořil Komenského pomník. Kostelík, nebo alespoň to, z něj zbylo, byl ve 20. letech minulého století upraven do původní podoby a byl zde otevřen Komenského památník. Trvalo ale ještě dlouhých sedm desítek let, než mohlo v Naardenu vzniknout i Komenského muzeum.

zdroj: cesky.radio.cz, internet, Ukázka je z knihy o pobělohorském exilu. 

12 komentářů:

 1. Hanko, samozřejmě, že o učiteli národů něco vím, ale tvůj článek o něm je naprosto vyčerpávající a hodně zajímavý. Učíme se opravdu celý život. Přeji pěkné dny 😉

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je to tak, Evi, školní docházka je povinná, tak určitě každý žák slyšel, nebo se učil, o Komenském. Článek je dost dlouhý, ale chtěla jsem mít tyto informace hezky pohromadě. Snažila jsem se ho zpracovat trochu jinak než bývá obvyklé.
   Děkuji a také přeji dny příjemné a ve zdraví. ☺

   Vymazat
 2. Hani, to je moc zajímavý článek. Já jsem do všech svých škol chodila ráda, až jsem s tím bráchovi doma lezla na nervy... Měj se dobře. Lenka
  www.babilenka.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji, Leni, za pochvalu článku. Já jsem také do všech typů svých škol chodila ráda a kupodivu, téměř nejraději jsem chodila na rozšiřující studium při zaměstnání, to mě fakt bavilo, až jsem to nečekala. Někdo je prostě studijní typ, jiný se ani nevyučí, však to znáš.
   Pěkné dny Ti přeji. ☺

   Vymazat
 3. Hani, jako vždy perfektně aktuální! Uvědomila jsem si, že životopis Komenského byl jednou z mála skutečností, které se ani v době socialismu neupravovaly.
  Byli jsme v Naardenu, vzali jsme tam tenkrát ještě školou povinné děti, aby viděly a věděly :o) Je to zajímavé místo...
  Přeji pohodový den. Helena

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jůů, to je velká pochvala, moc děkuji ☺. S tím životopisem máš pravdu, jenže Komenský je velikánem v každé době - režimu, tam tu zápletku způsobili Habsburkové a následné náboženské důvody.
   Měla jsi štěstí na ten Naarden, tam jsem nebyla, já "jen" v Kunvaldu v Orlických horách, kde Komenský odcházel do Lešna, nyní je tam památník. Je fajn, že jste tam vzali i děti.
   Děkuji a přeji úspěšný den. ☺

   Vymazat
 4. Rada jsem si početla a doplnila informace.
  Do školy jsem chodila docela rada.Nejdrive jako ditko velmi učenlive,chtěla jsem se co nejdřive naučit čist a později už to bylo vice kvůli spolužačkam,ktere jsem měla i na středni bezvadne.
  Hani,měj hezke dny

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem ráda, Jituš, že se článek líbí. Je fajn, když "dítko" chodí do školy rádo, někdo si vypěstuje odpor, je to asi hodně podle povahy. Školní přátelství bývají většinou hodně dlouhá a bezva.
   Děkuji a také přeji hezký přelom března a dubna. ☺

   Vymazat
 5. Zajímavý článek. Jak moc ráda jsem chodila do školy už dnes nedokážu posoudit, ale studovala jsem pak dál i v době po mateřské dovolené. Sice jsem studovala dálkově při zaměstnání a malém dítěti a učila se doma po nocích, ale studium jsem dokončila s vyznamenáním. Bylo to náročné, ale všechno jsem stíhala. Byla trochu jiná doba a byli jsme zvyklí se otáčet...Měj se moc hezky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za to, jak jsi to napsala. Dálkové studium není jednoduché, to si mnozí denní studenti neumějí představit, důležité je, umět se učit. Vyznamenání bylo pro Tebe jistě odměnou. Já jsem studovala také obor jako rozšiřující studium a jak mě to bavilo a chytlo! Máš pravdu, byli jsme zvyklí se otáčet, což přeji i dnešní omladině.
   Přeji klidné dny ve zdraví. ☺

   Vymazat
 6. Neměl život lehký Jan Ámos,ve škole jsme získali základní informace,spíše myšlenku jeho počinu ve školství. Zde jsi nám Hanko dala nahlédnout do hlubší historie jebo života a za to velké díky. Určitě při přípravě rubrik se dočtete mnohé co i Tebe překvapí.
  Do školy jsem chodívala moc ráda,abych pravdu řekla,nějak mě letošní svátek učitelů minul,opomenula jsem na něj v tom dnešním zmatku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je fakt, že o Komenském nějaké vědomosti ze školy máme, ale přesto jsou věci stále nové. Vzpomínám, jak jsem třikrát jela do Veletržního paláce, abych viděla Muchovu Epopej, kde je i obraz JAK.
   Máš pravdu, Marti, že příprava materiálů do rubrik je i pro mne obohacující a tohle mě baví. Děkuji a přeji, abys tu vždy našla něco zajímavého. ☺

   Vymazat

Toulky českou minulostí

Z Těšínských Beskyd dohlédnete až do Tater

  Nevěříte tomu, co je v nadpisu? Tak jasně, "mostíky na Štrbskom plese" nezahlédnete, ale pouhým okem dohlédnout z "našeho k...